DICHTER BIJ HET DAGELIJKSE LEVEN. MINDER ONDUIDELIJKHEDEN.

Wijziging van de wettelijke testmethoden voor verbruik, emissie en schadelijke stoffen.

DICHTER BIJ HET DAGELIJKSE LEVEN. MINDER ONDUIDELIJKHEDEN.

Wijziging van de wettelijke testmethoden voor verbruik, emissie en schadelijke stoffen.

DICHTER BIJ HET DAGELIJKSE LEVEN. MINDER ONDUIDELIJKHEDEN.Wijziging van de wettelijke testmethoden voor verbruik, emissie en schadelijke stoffen.

In 1992 werd de nieuwe Europese rijcyclus (New European Driving Cycle, kortweg NEDC) ingevoerd. Sindsdien worden het brandstofverbruik en de emissiewaarden van voertuigen volgens deze methode bepaald. De omstandigheden van deze laboratoriumtest zijn echter nadelig voor het bepalen van realistische verbruiks- en emissiewaarden.

Vanaf september 2018 zal de NEDC daarom worden vervangen door een nieuwe, meer op de dagelijkse praktijk afgestemde rijcyclus met de naam WLTP (“Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”).
 

Daarnaast wordt ook een emissietest uitgevoerd, waarbij schadelijke stoffen direct op de weg worden gemeten: RDE (Real Driving Emissions).
 

Met de nieuwe testprocedures zullen consumenten het brandstofverbruik en de emissie van hun wagen in de toekomst beter kunnen beoordelen.

Read more

NEDC WORDT WLTP.

Meer realistische verbruiks- en emissiewaarden dankzij realistische testomstandigheden.

De nieuwe WLTP-meetprocedure is gebaseerd op reële testomstandigheden, waardoor de gemeten waarden ook dichter bij de werkelijkheid aanleunen. Dit betekent onder andere geherdefinieerde, aanzienlijk strengere testomstandigheden en hogere snelheden, en een aanzienlijk langere testduur (30 in plaats van 20 minuten).
 

Voor een preciezere bepaling van de CO2-emissie houdt de nieuwe testprocedure niet alleen – zoals voorheen – rekening met de standaarduitrusting, maar ook met de opties van een wagen. Dit resulteert voor elk voertuigtype in twee waarden: afhankelijk van de aerodynamica, het gewicht en de rolweerstand de laagst mogelijke en hoogst mogelijke normwaarde voor brandstofverbruik. De WLTP-procedure helpt u om het verbruik en de CO2-uitstoot van een wagen in de toekomst beter in te schatten. Bij een specifieke voertuigconfiguratie wordt de individuele normwaarde echter direct aangegeven. Ondanks alle nauwkeurigheid zijn afwijkingen bij deze testprocedure natuurlijk ook mogelijk. Het dagelijkse verbruik en de CO2-uitstoot blijven los daarvan afhankelijk van de verschillende topografische, klimatologische en persoonlijke rijomstandigheden. Ook de verkeerssituatie, de actuele belasting en het gebruik van bijvoorbeeld de airconditioning hebben een invloed. Zeker is: de testomstandigheden zijn realistischer dan voorheen, wat betekent dat op papier een hoger verbruik en CO2-waarden of lagere rijbereiken voor elektrische voertuigen te verwachten zijn. Dit heeft echter geen negatief effect op het reële verbruik of het rijbereik. Bovendien werkt de BMW Group voortdurend aan nieuwe technologieën om het brandstofverbruik en het rijbereik verder te verbeteren.
 

De BMW Group werkt al aan de omschakeling naar de nieuwe testprocedure en bereidt geleidelijk haar productassortiment voor met nieuwe wagens, nieuwe motorvarianten of technische aanpassingen. Dit garandeert voor het volledige wagenpark van de BMW Group dat alle wagens altijd voldoen aan de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn.

Vanaf september 2017 is de WLTP-testprocedure verplicht voor nieuwe typegoedkeuringen.
De wetgever bepaalt echter dat de met de WLTP-methode gemeten waarden eerst weer teruggerekend naar NEDC-waarden moeten worden vermeld. Hiervoor heeft de Europese Commissie een correlatieprocedure ontwikkeld die voor alle autoconstructeurs even bindend is.
Deze fase moet de omschakeling vereenvoudigen. De duur hangt af van de betreffende nationale wetgeving en varieert dus van markt tot markt.

Vanaf september 2018 zullen alle autoconstructeurs wettelijk verplicht zijn om te testen volgens de WLTP-procedure, die zowel in de EU als in Zwitserland en Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en IJsland worden verkocht.
 

Tegen december 2020 moeten uiteindelijk alle landen die de EU-regelgeving inzake voertuigregistratie aannemen, alle voertuigen met WLTP-waarden vermelden en meedelen.

Read more
“De nieuwe test zorgt ervoor dat de laboratoriummetingen het verbruik van voertuigen op de weg nog beter weergeven.”
European Automobile Manufacturers Association

WLTP VERGELEKEN MET NEDC.

Dit zijn de concrete verschillen tussen de oude en de nieuwe testmethode.

Testprocedure
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS.

Beperking van de concentratie van schadelijke stoffen op de weg.

Naast de WLTP zullen ook de RDE-gegevens (“Real Driving Emissions”) vanaf september 2018 verplicht zijn voor alle autoconstructeurs in de EU, Zwitserland en Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en IJsland. Deze RDE-tests meten de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijn stof (partikels) en stikstofoxiden (NOx), direct op de weg. Zo worden gemiddelde emissiewaarden bepaald, die ook in het dagelijkse verkeer te verwachten zijn.
 

Om de uitstoot van schadelijke stoffen in dagelijkse omstandigheden nog verder terug te dringen, past de BMW Group in haar modellen verschillende technologieën toe om de uitstoot van uitlaatgassen te verminderen.
 

BMW BluePerformance maatregelen verminderen bijvoorbeeld de uitstoot van stikstofoxiden bij dieselmotoren. De BMW Group gebruikt voor alle dieselmotoren zogenaamde stikstofoxide-(NOx)-opslagkatalysatoren om de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen. Afhankelijk van het model zet Selective Catalytic Reduction (SCR) met AdBlue® – een ureumoplossing – tot 90% van de stikstofoxiden om in waterdamp en even onschadelijke stikstof.
 

De BMW Group introduceerde als eerste constructeur de combinatie van NOx-opslagkatalysator en SCR-systeem in serieproductie.
 

Bovendien zijn dieselvoertuigen sinds 2006 standaard uitgerust met partikelfilters om fijn stof te verminderen. Ook voor de benzinemodellen worden speciale partikelfilters ingezet.

Zo kan de BMW Group voldoen aan de lage grenswaarden van de EU6c-emissienorm, die vanaf september 2018 voor alle nieuwe voertuigen verplicht zal worden. De EU6c-emissienorm schrijft lagere grenswaarden voor de hoeveelheid partikels in benzinevoertuigen voor dan EU6b. Voor dieselwagens gelden dezelfde grenswaarden in de cyclus voor EU6b en EU6c.

Read more

EU-EMISSIENORM.

EU-EMISSIENORM.

Afnemende waarden. Toenemende uitdaging.

De EU-emissienorm stelt de in de EU geldende grenswaarden vast voor uitlaatgasemissies, zoals stikstofoxiden en fijn stof (partikels). De grenswaarden variëren afhankelijk van de motor en het type van de wagen. In het belang van klimaatbescherming en luchtkwaliteit worden de grenswaarden steeds strenger. Dit stelt autoconstructeurs voor nieuwe uitdagingen.

RDE: DE NIEUWE TESTPROCEDURE IN EEN OOGOPSLAG.

Meer informatie over de nieuwe meetmethode voor schadelijke stoffen.

TIPS OM ZUINIGER TE RIJDEN.

Nog efficiënter onderweg – met intelligente BMW technologieën en brandstofbesparende maatregelen.

VEELGESTELDE VRAGEN.

Uw vragen. Onze antwoorden.

 • Wat is de WLTP?

  De afkorting WLTP staat voor “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”.

  Dit is een nieuwe testprocedure die vanaf september 2018 voor alle voertuigen bij wet verplicht zal zijn om het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden van een voertuig realistischer te bepalen. De WLTP vervangt de tot nu toe geldende NEDC-procedure.  

 • Wat is de WLTP-rijcyclus?

  Het verbruik en de emissie van een voertuig zijn onder andere afhankelijk van de rijstijl. Daarom werden voor de WLTP wereldwijd rijgegevens verzameld. Op basis van deze gegevens werden vier representatieve fasen met verschillende gemiddelde snelheden gedefinieerd: langzaam (low), matig (medium), snel (high) en bijzonder snel (extra high). Tijdens elk van deze fasen wordt in verschillende mate versneld, geremd, gestopt enz. om de dagelijkse rijsituaties weer te geven. De combinatie van deze fasen leidt tot de rijcyclus, die in de specificaties van de fabrikant als gecombineerde waarde wordt vermeld. Aangezien elektrische en hybride wagens vooral in de stad worden gebruikt, omvat hun rijcyclus een 5de fase: de City-fase. Ze is het resultaat van de gemiddelde snelheden laag (low) en matig (medium).  

 • Hoe gaat de BMW Group met de nieuwe WLTP-procedure om?

  De BMW Group werkt nu al aan de omschakeling naar de nieuwe testprocedure en bereidt geleidelijk haar productassortiment voor met nieuwe wagens, nieuwe motorvarianten of technische aanpassingen. Zo wordt gegarandeerd dat alle voertuigen in het volledige wagenpark van de BMW Group steeds voldoen aan de wettelijke kadervoorwaarden die ervoor gelden.

  Het principe: wagens van de BMW Group voldoen aan de betreffende wettelijke voorschriften. Dit wordt bevestigd door de overeenkomstige resultaten van nationale en internationale officiële onderzoeken.

 • Wat betekent WLTP voor mij?

  De invoering van de WLTP-procedure zal de opgegeven verbruiks- en CO2-waarden dichter bij die in de praktijk brengen. Onafhankelijk hiervan draagt ook de integratie van individuele opties in de WLTP-testprocedure bij tot meer realistische waarden, omdat die gebaseerd zijn op uw persoonlijke voertuigconfiguratie. Tegelijkertijd betekenen realistischere waarden echter ook hogere verbruiks- en CO2-waarden voor wagens met verbrandingsmotor en een kleiner rijbereik voor elektrische voertuigen. Afhankelijk van de nationale wetgeving kunnen hogere CO2-belastingen worden geheven.

 • Wat is RDE?

  De afkorting RDE staat voor “Real Driving Emissions”. Dit is een nieuwe methode voor het meten van schadelijke stoffen, zoals bv. stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (partikels). Cruciaal is dat de meting wordt uitgevoerd bij het rijden op de weg onder realistische rijomstandigheden en niet in het laboratorium. Hiervoor wordt aan de uitlaatpijp van de testwagen een zogenaamd Portable Emissions Measurement System (PEMS) bevestigd.

 • Wat is EU6?

  Euro 6 is de huidige emissienorm voor schadelijke stoffen. Zij bepaalt lagere maximumwaarden voor de uitstoot van partikels en stikstofoxiden door voertuigen dan EU5. Vanaf september 2018* wordt de EU6c-emissienorm verplicht, die voor de hoeveelheid partikels bij benzinewagens nog lagere grenswaarden voorschrijft dan EU6b. Voor dieselwagens gelden dezelfde grenswaarden in de cyclus voor EU6b en EU6c. EU6d-TEMP vanaf september 2019* en EU6d vanaf januari 2021* zullen de grenswaarden voor de hoeveelheid partikels en stikstofoxiden weer licht verlagen overeenkomstig de RDE.

  *Geldt voor nieuwe wagens. Nieuwe voertuigtypes zijn 1 jaar eerder aan de nieuwe emissienormen onderworpen.

 • Wat betekent Selective Catalytic Reduction (SCR)?

  Om de emissiewaarden van een wagen verder te verlagen, worden dieselmotoren voorzien van vloeibare ammoniak, AdBlue® genaamd. Met de Selective Catalytic Reduction (SCR) met AdBlue® wordt tot 90% van de stikstofoxiden verminderd. Waterdamp, stikstof en CO2 blijven achter.

 • Wat is BluePerformance?

  BMW past de BluePerformance-technologie toe om de uitstoot van stikstofoxiden in zijn wagens nog verder te verminderen. Dankzij deze technologie kan het emissiegedrag van de dieselkrachtbron nog verder geoptimaliseerd worden. Naast de dieselpartikelfilter en de NOx-opslagkatalysator zorgt in sommige modellen de SCR-katalysator (“Selective Catalytic Reduction”) met AdBlue®-injectie voor een duidelijke vermindering van de stikstofoxiden in de uitlaatgassen.

 • Wat is een partikelfilter?

  De partikelfilter is een maatregel voor het verminderen van partikels, fijn stof dus, in dieselmotoren en benzinemotoren.

 • Wat betekent WLTP voor elektrische en hybride voertuigen?

  Aangezien elektrische en hybride voertuigen vooral in de stad rijden, biedt WLTP naast de 4 fasen laag, matig, hoog en bijzonder hoog nog een extra 5de fase: de City-fase. Die combineert de snelheden van de fasen die het best aansluiten bij de rijsituatie in de stad: laag en matig. Zo kunnen meer realistische gegevens over het rijbereik worden gegeven.