Disclaimer BMW enquête

    • BMW Belgium Luxembourg N.V., ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0413.533.863, met maatschappelijke zetel gelegen te Lodderstraat 16, 2880 Bornem in België schenkt een E-Scooter ter waarde van 812 EURO  aan één deelnemer van deze enquête. Deze zal toegekend worden aan de 300ste, of in het geval van minder dan 300 deelnemers de laatste deelnemer  die deze enquête doorstuurt en dewelke succesvol werd geregistreerd bij BMW. Enkel de enquêtes die doorgestuurd werden van 26 oktober 2020 (08.00u) tot en met 1 november 2020 (23.59u) tellen mee in de bovengenoemde telling. De ordening van de deelnemers zal worden gedaan op basis van ontvangst datum van de succesvol geregistreerde enquêtes. Enkel de eerste doorgestuurde enquête van elke per email gecontacteerde persoon telt mee. BMW verbindt zich ertoe de persoon, aan dewelke de E-Scooter wordt toegewezen, persoonlijk per e-mail te verwittigen binnen 14 dagen na afloop van de enquête via het aangeschreven email adres. Indien deze persoon niet binnen de 5 dagen na ontvangst van deze email van BMW de E-scooter aanvaardt, zal deze worden toegewezen aan de volgende persoon in de ranking.

      Wijzigingen in geval van overmacht, een toevallige gebeurtenis of om het even welke andere omstandigheden of gebeurtenissen, onafhankelijk van haar wil die dergelijke aanpassingen rechtvaardigen, behoudt BMW zich het recht voor om, op elk ogenblik, de E-Scooter niet uit te reiken; de looptijd van de enquêtes waarbij kans gemaakt wordt op de E-scooter in te korten of te verlengen, de enquête te onderbreken, uit te stellen, te annuleren of vroegtijdig te beëindigen. Noch BMW, noch de door hem bij de actie betrokken derden, noch hun aangestelden of medewerkers kunnen daarvoor aansprakelijk worden gesteld. 

      BMW verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de enquête en het beheer van het enquêteformulier.  Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of fout is. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze enquête waardoor niet kan worden deelgenomen of die het goede verloop van de enquête kunnen verhinderen, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege BMW.